Algemene voorwaarden

Algemeen

Blauwe Vlinder Kindercoaching, gevestigd in Tilburg, is opgericht door Margot van Poppel (hierna te noemen: de coach) en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer…

Blauwe Vlinder Kindercoaching biedt opvoedingsondersteuning en coaching aan kinderen vanaf drie jaar en hun ouders.

 

Toepasselijkheid

Ouders ondertekenen het toestemmingsformulier bij aanvang van het coaching traject waarmee ze akkoord gaan met deze voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Blauwe Vlinder Kindercoaching en alle daarmee in verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Regels rond afspraken

De coaching afspraken duren gemiddeld 1 uur volgens de op de website vermelde bedragen. Deze beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Indien een afspraak niet op tijd kan beginnen omdat het kind niet aanwezig is, betekent dit niet dat een afspraak voortduurt na het overeengekomen tijdstip.

De ouder dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor Blauwe Vlinder Kindercoaching. Indien de ouder een afspraak wenst af te zeggen, bijv omdat het kind door ziekte of anderszins verhinderd is dan dient zij hier Blauwe Vlinder Kindercoaching zo spoedig mogelijk van op de hoogte te brengen. Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk.

Indien een afspraak door de ouder wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, dan is Blauwe Vlinder Kindercoaching gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in tekening te brengen.

Blauwe Vlinder Kindercoaching is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Zij zal de ouder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

 

Tarieven

De ouder/verzorger dient op de hoogte te zijn van de tarieven. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij de coach zelf. Blauwe Vlinder Kindercoaching is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefwijzigingen dienen minimaal een maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

 

Betaling

De factuur wordt binnen 1 week na de afspraak naar de ouder gemaild. Deze hebben een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum. Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaal, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij uitblijven van betaling is Blauwe Vlinder Kindercoaching gerechtigd verdere betaling op te schorten en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan ouder in rekening te brengen.

 

Aansprakelijkheid

Blauwe Vlinder Kindercoaching zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden. Zij heeft een inspanningsverplichting en niet een resultaatsverplichting.

Blauwe Vlinder Kindercoaching kan doorverwijzen naar derden mocht gesignaleerd worden dat het kind meer of andere begeleiding nodig heeft.

Voor lichamelijke en psychische klachten raadt Blauwe Vlinder Kindercoaching u eerst aan om contact op te nemen met de huisarts.

 

 

Vertrouwelijkheid

Blauwe Vlinder Kindercoaching verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden, in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

 

Begeleiding kinderen t/m 16

Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepasssing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht. Bij niet gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er zorg voor dat de evt andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Blauwe Vlinder Kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

Klachtenprocedure

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan Blauwe Vlinder Kindercoaching. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving zodat Blauwe Vlinder Kindercoaching in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.